ผลการประกวด “ท่องแล้วเท่” วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผลการประกวด “ท่องแล้วเท่” 
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รางวัลชนะเลิศ

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.สุภาวิณี พราหมณ์โสภี
วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.นครปฐม

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.อนันตญา หงส์พงศ์
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา

ระดับ อุดมศึกษา
นายณัฐพล ดิษฐ์แช่ม
วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา
………………………………………………………………………………………….
รางวัลรองชนะเลิศ

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ดวงกมล ซ้อนพุฒิ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จ.สุพรรณบุรี

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.ศิรภัสสร จุลลำเจียก
โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ

ระดับ อุดมศึกษา
นายสมคิด บุญวิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

………………………………………………………………………………………….
รางวัลชมเชย

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ.ปุณยาพร ภูชนะศรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

2. ด.ญ.วัชราภรณ์ แสนภักดี
โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพฯ

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายวิทวัส พิริยะเมธี
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ

2. นายจิรายุ อินทวงษ์ศา
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ

ระดับ อุดมศึกษา
1. นายศิริชัยวัตร ซ้ายสุข
วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา

2. น.ส.ศศิรักษ์ พนมพงศ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

       

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*