ประกาศผลผู้เข้ารอบการประกวด “ท่องแล้วเท่” วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้เข้ารอบการประกวด “ท่องแล้วเท่” วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มัธยมต้น

๑ น.ส. อุไรวรรณ ยิ้มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
๒ ด.ญ. ปุณยาพร ภูชนะศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
๓ นายณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์
๔ ด.ญ. พานทอง ศรีเมือง โรงเรียนสวนแตงวิทยา จ.สุพรรณบุรี
๕ ด.ญ. ญานิกา แกล้วกสิกรรม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ
๖ ด.ญ. ดวงกมล ซ้อนพุฒิ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา .สุพรรณบุรี
๗ ด.ญ. อัจฉราณัฏฐ์ เพ็ชร์เกษม โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
๘ ด.ญ. ศรีภัสสร ใจตรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
๙ ด.ญ. แก้วกัลยา ธรรมสนิท โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง
๑๐ น.ส. กนกวรรณ สัมพญา โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐม
๑๑ ด.ญ. สุภาวิณี พราหมณ์โสภี วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.นครปฐม
๑๒ ด.ญ. วัชราภรณ์ แสนภักดี โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพฯ
๑๓ ด.ญ. สริตา ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ
๑๔ ด.ญ. พิมพ์ชนก โพธิ์มี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จ.นครปฐม
๑๕ ด.ญ. กมลทิพย์ พิมสา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
๑๖ นายประพฤตธิ์ ริคารมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา
๑๗ ด.ญ. พรไพลิน วงษ์สกุล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี
๑๘ ด.ช. เสฏฐวุฒิ น้อยพิทักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
๑๙ ด.ญ.สุกัญญา ไชยพันโท โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
๒๐ ด.ช.จิรานุวัฒน์ บัวเทศ โรงเรียนหนองฉาง จ.อุทัยธานี
…………………………………………….

มัธยมปลาย

๑ ด.ญ. อนันตญา หงส์พงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา
๒ นายธีรนันท์ สุขมีกลิ่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ
๓ นายกกกร กิจดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๔ น.ส. วัชราภรณ์ ยุติธรรม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ
๕ น.ส. ศรสุภา อักษรภักดี โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ นครศรีธรรมราช
๖ น.ส. นิภาพร มานาง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
๗ นายกิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพฯ
๘ นายวิทวัส พิริยะเมธี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ
๙ นายรัตนะ ฮุยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
๑๐ นายธนกร ฤทธิ์จำนงค์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแก่น
๑๑ น.ส. ฐิติมา รักษ์ศรีทอง โรงเรียนทุ่งสง จ.ทุ่งสง
๑๒ น.ส. รมย์ลิน ไทรไกรกระ โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม
๑๓ น.ส. ฐิติกมล แก้วเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
๑๔ นายจิรายุ อินทวงษ์ศา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
๑๕ ด.ญ. ศิรภัสสร จุลลำเจียก โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ
๑๖ น.ส. ลภัสรดา อร่ามเกียรติ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพฯ
๑๗ น.ส. ภัทราวดี นิรฉัตรสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑๘ น.ส. อมรรัตน์ ตามอญสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นครปฐม
๑๙ น.ส. อภิญญา แก้วด้วง โรงเรียนบางมดวิทยา กรุงเทพฯ
๒๐ น.ส.อัมพร ทวีเดช โรงเรียน หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี
…………………………………………………..

ระดับอุดมศึกษา

๑ นายศรัณพยงศ์ ประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราขวังสนามจันทร์
๒ นายสรัช เหลี่ยมวานิช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓ นายณัฐพล ดิษฐ์แช่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครราชสีมา
๔ น.ส. ณิชภัสร์ รักษา ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม
๕ น.ส. กาจฐา ขันขาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๖ น.ส. ชนกนันท์ ผิวเกลี้ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๗ นายศิริชัยวัตร ซ้ายสุข วิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมา
๘ น.ส.ศศิรักษ์ พนมพงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กทม
๙ น.ส. วาสนา ปัญญาทิพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กทม
๑๐ น.ส. อัญชลี แยกรัง มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๑ นายสมคิด บุญวิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๒ นายปณิธาน หินผา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
………………………………………………
( หมายเหตุ : ทางผู้จัดจะทำการติดต่อผู้ที่เข้ารอบ เพื่อส่งบทร้อยกรองใหม่
เพื่อท่องในวันประกวด วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐