ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดท่องทำนองเสนาะ เพื่อรับรางวัล “ท่องแล้วเท่” เนื่องในวัน ภาษาไทย วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕

 

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดท่องทำนองเสนาะ  

พื่อรับรางวัล “ท่องแล้วเท่”

เนื่องในวัน ภาษาไทย วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕

 

รางวัลประกอบด้วย

รางวัลสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ประกอบด้วย โล่รางวัล  เกียรติบัตร  และทุนการศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ          จำนวน ๑ รางวัล         รางวัลละ   ๑๐,๐๐๐  บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ      จำนวน ๑ รางวัล         รางวัลละ     ๖,๐๐๐  บาท

– รางวัลชมเชย           จำนวน  ๒ รางวัล        รางวัลละ     ๓,๐๐๐  บาท

 

รางวัลสำหรับสถานศึกษา

ประกอบด้วย เกียรติบัตร

เกียรติบัตร สำหรับครูผู้ฝึกสอนระดับละ ๑ คน ตามที่ได้รับแจ้ง

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดท่องทำนองเสนาะ  เพื่อรับรางวัล “ท่องแล้วเท่”

เนื่องในวัน ภาษาไทย วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕

 

รางวัลประกอบด้วย

รางวัลสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ประกอบด้วย โล่รางวัล  เกียรติบัตร  และทุนการศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ          จำนวน ๑ รางวัล         รางวัลละ   ๑๐,๐๐๐  บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ      จำนวน ๑ รางวัล         รางวัลละ     ๖,๐๐๐  บาท

– รางวัลชมเชย           จำนวน  ๒ รางวัล        รางวัลละ     ๓,๐๐๐  บาท

 

รางวัลสำหรับสถานศึกษา

ประกอบด้วย เกียรติบัตร

เกียรติบัตร สำหรับครูผู้ฝึกสอนระดับละ ๑ คน ตามที่ได้รับแจ้ง

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.อนันตญา หงส์พงศ์       วิทยาลัยนาฎศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศ

ด.ช.ไพโรจน์  แสงสุรินทร์      โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

รางวัลชมเชย

ด.ช.ธนกร  ชื่นประดิษฐ์       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นายศรายุทธ  สิงหา           โรงเรียนราชดำริ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

น.ส.ขนิษฐา อ่อนฉ่ำ              โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลรองชนะเลิศ

นายรัตนะ ฮุยนอก                                 โรงเรียนบุญวัฒนา

รางวัลชมเชย

น.ส.ญาณิศา เทพสุขดี          โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

นายปฏิพล รักภักดี               โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

 

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

นายณัฐพล  ดิษฐ์แช่ม          วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศ

น.ส.โชติกา  พรหมมี          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลชมเชย

น.ส.ศุภรัตน์ กองคำ               มหาวิทยาลัยเนชั่น

นายปณิธาน หินผา             มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ